Przedsiębiorstwo Społeczne +

Przedsiębiorstwo Społeczne +

Przedsiębiorstwo Społeczne + 523 182 admin


EF5 sp. z o.o. non profit realizuje projekt finansowany w ramach naboru w programie „Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025:

Działanie A WSPARCIE ZATRUDNIENIA LUB WSPARCIE BIEŻĄCE– okres realizacji projektu od czerwca 2023 r. do grudnia 2023 r. Wartość finansowania wynosi 65 400.00 zł zgodnie z podpisaną umowa z dnia 5.12.2023 r.

Działanie B WSPARCIE REINTEGRACJI– okres realizacji projektu od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. Wartość finansowania wynosi 13.600 zł.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

Dofinansowanie, które otrzymało EF5 w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” zostanie przeznaczone na:

pokrycie kosztów wynagrodzenia netto dla 3 pracowników spółki,
wyposażenie biura oraz zakup mebli biurowych,
zakup Iphone oraz IPAD,
wynajem lokalu, w którym znajduje się siedziba spółki,
obsługa księgowa i administracyjna,
promocję działań PS,
zakup niszczarki,
zakup dysków zewnętrznych,
zakup tuszów do drukarki,
realizacja usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
certyfikowane kursy, szkolenia zawodowe i kompetencyjne,
sesje z terapeutą, psychologiem.

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 32/PS/2023 z dnia 24 luty 2023 w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.