REGULAMIN KONKURSU „Lokalni patrioci”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem jest EF5 sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy (87-300), ul. Nad Drwęcą 15.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym profilu organizatora dostępnym pod
adresem: https://www.facebook.com/themostinformatorfirmowy
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 12:00 i będzie trwać do 10.06.2022 r.
do godz. 00:00.
4. Przez czas trwania Konkursu Organizator opublikuje w swoim produkcie informację o konkursie, a następnie opublikuje 10 czerwca post konkursowym, ze wszystkimi zdjęciami nadesłanymi przez uczestników.
5. Przez produkt organizatora rozumie się wydanie sierpniowe (nr “maj/2022”) gazety reklamowej “The Most – Brodnicki Informator Firmowy”
6. Organizator oświadcza, iż jako jedyny organizator Konkursu jest uprawniony do składania
wszelkich oświadczeń oraz wyłonienia zwycięzcy i doręczenia nagród w związku z organizacją Konkursu.
7. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz Reklamodawcy miesięcznika „The Most – Brodnicki Informator Firmowy”
8. Nagroda dla zwycięzcy będzie dostępna do odebrania w siedzibie organizatora.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook, oferowany przez podmiot Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ani z nim związany
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej),
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka,
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich,
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne posiadające konto na portalu
Facebook.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące osoby: członkowie zarządu, pracownicy Organizatora ani osoby im spokrewnione.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców bądź
opiekunów prawnych.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi skorzystać z komputera lub z innego
urządzenia posiadającego dostęp do Internetu.
2. Uczestnik musi zrobić zdjęcie telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym miejsca, które znajduję się w powicie Brodnickim oraz podkreśla warunki przyrodnicze.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) Przesłanie na adres mailowy wskazany w produkcie organizatora zdjęcia podkreślającego walory turystyczne powiatu Brodnickiego.
b) obserwowanie fanpage’u “The Most” na Facebook’u.
2. W przypadku wygrania nagrody, zwycięzca dodatkowo zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora do 7 dni roboczych.
3. W terminie 1 dnia roboczego (pon.-pt.) od daty zakończenia Konkursu, Organizator ogłosi
zwycięzcę Konkursu. Następnie Organizator udostępnia nagrodę do odbioru w swojej siedzibie.

§ 4 KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja
Konkursowa składająca się z pracowników Organizatora . Z czynności Komisji zostanie
sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu nagrody

§ 5 NAGRODA

1. Zwycięzcą nagrody w konkursie jest jeden uczestnik, którego wyłoni specjalnie powołana komisja.
2. Nagrodą w Konkursie będzie pudełko niespodzianka sponsorowany przez Organizatora oraz Reklamodawców gazety „The Most – Brodnicki Informator Firmowy” o łącznej wartości minimum 300 zł (słownie: trzysta złotych).
3. Nagroda w Konkursie nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.
4. O wygranej nagrodzie zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora za
pośrednictwem wiadomości e-mail.
5. Zwycięzca, który nie będzie mógł skorzystać z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będzie miał prawa do żądania wypłaty równowartości nagrody.
6. W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie
ubruttowiona i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody oraz z wartości należnego podatku zryczałtowanego (stanowiącego ok. 11,11% wartości przyznanych
nagród). Uczestnicy przystępując do Konkursu automatycznie wyrażają w takim przypadku
zgodę na potrącenie przez Organizatora Konkursu z wartości nagrody tejże kwoty podatku zryczałtowanego celem odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu
opisane w niniejszym Regulaminie

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe Organizatorowi:
a) zgłaszając się do Konkursu: nazwa konta uczestnika na Facebooku.
b) zgłaszając reklamację: imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego reklamację, dokładny adres
do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
2. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą
przetwarzane:
a) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu – w zakresie i w celu zgodnym
ze zgodą wyrażoną przez uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)(dalej jako „Rozporządzenie”)
b) w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą –np. w celu obsługi postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane:
a) organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu
zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;
b) dane zwycięzcy będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń zwycięzcy oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
c) inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika: do czasu cofnięcia zgody;
d) rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby zgłaszającej reklamację.
4. Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania
podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu jedynie w celach niezbędnych do jego
realizacji, w szczególności na potrzeby przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres e-mail: marek@themostonline.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec
przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika wobec
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. w zakresie
niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy prawa.
8. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.
11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy Organizatora
Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marek@themostonline.pl w terminie 2 tygodni od zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora tj. www.themostonline.pl.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. Udział w Konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu odpowiedzi, które:
• są obraźliwe;
• nawołują do agresji;
• obrażają osoby trzecie;
• zawierają informacje obarczające
niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
• przyczyniają się do łamania praw autorskich;
• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
• propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż
zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
• zawierające treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.